2019 MİQ sualları – 6-cı sinif

2019 MİQ sualları – 6-cı sinif

1. Manna və Misir dövlətlərinin oxşar cəhəti:

 
 
 
 
 

2. Misirə aid olanları seçin:

 1. Su və qum saatı
 2. Sadə cərrahiyyə əməliyyatları
 3. 60-lıq say sisteminin icad edilməsi
 4. İlk yazılarının piktoqrafik yazı olması
 5. 10-luq say sisteminin yaradılması
 6. “Ümumdünya daşqını” əfsanəsi
 
 
 
 
 

3. Uyğunluqlardan düzgün olmayanı seçin:

 
 
 
 
 

4. Aşağıdakılardan biri piktoqrafik yazı nümunələrinin tapıldığı yerlərə aiddir:

 
 
 
 
 

5. Uyğunluq gözlənilmişdir.

 
 
 
 
 

6. Sparta dövlətinə aiddir:

 1. Hökmdar həm ordu başçısı, həm də kahin idi.
 2. Midiya ilə rəqabət
 3. Kiçik Asiyada koloniyaların salınması
 4. “Drakon qanunları”
 5. “Likurq qanunları”
 
 
 
 
 

7. Finikiya və Yunanıstan arasında oxşarlıq təşkil edirdi:

 1. Şəffaf şüşə düzəldirdilər.
 2. Dəniz İlbizindən purpur düzəldirdilər.
 3. Koloniyalar salırdılar.
 4. Əlifba ixtira etmişdilər.

5. Aralıq dənizi ilə üzüb Atlantik okeanına çıxırdılar

 
 
 
 
 

8. Afina e.ə. V əsrdə və Romada e.ə. IV əsrin sonunda baş vermiş hadisələrdə oxşar cəhət:

 
 
 
 
 

9. Qədim Roma və Yunanıstanın oxşarlığı:

 
 
 
 
 

10. Qədim Manna və İskit dövlətlərinin oxşar cəhəti:

 
 
 
 
 

11. Son Tunc- Erkən Dəmir dövrünə aiddir:

 1. Kurqanların yaranması
 2. Axirət dünyasına inamın mövcud olması
 3. Ayaqla hərəkətə gətirilən dulus çarxı
 4. Siklopik tikililər
 5. Süni suvarma sisteminin yaranması
 
 
 
 
 

12. Atropatenaya aid deyil:

 
 
 
 
 

13. Harappa və Krit mədəniyyəti üçün oxşarlıq:

 
 
 
 
 

14. Qədim Yunanıstan mədəniyyətinə aiddir:

 1. Panteon məbədi
 2. “Odisseya” dastanı
 3. “Diskatan” heykəli
 4. Betonun kəşfi
 5. “Eneida” əsəri
 
 
 
 
 

15. Neolitdən fərqli olaraq Mezolit dövründə:

 1. Ox və kamanın kəşfi
 2. Daş alətlərdən istifadə
 3. Əhalinin oturaq həyata keçməsi
 4. Mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçidin əsasının qoyulması
 5. Toxuculuğun yaranması
 
 
 
 
 

16. Erkən Tunc dövrünə aid olanları seçin:

 1. Əhalinin dağlıq və dağətəyi ərazilərdə məskunlaşması.
 2. Əkinçilik və maldarlığın əsas təsərrüfat sahəsi olması
 3. I ictimai əmək bölgüsü
 4. Ata sitayiş ayininin meydana gəlməsi
 5. Səma cisimlərinə sitayişin meydana gəlməsi
 
 
 
 
 

17. Xronoloji ardıcıllığı qeyd edin:

 1. Romada padşahlıq quruluşunun başa çatması
 2. Spartanın Afinaya qalib gəlməsi
 3. Makedoniyanın paytaxtı Babil oldu
 4. Filippin Yunanıstanı tutması
 
 
 
 
 

18. Xronoloji ardıcıllığı qeyd edin:

 1. Plebeylərin tamhüquqlu Roma vətəndaşları olması
 2. Romada xalq tribunlarının seçilməyə başlanması
 3. Pun müharibəsinin başlanması
 4. Plebeylərin orduda xidmət etməkdən imtina etməsi
 
 
 
 
 

19. E.ə. III əsr Atropatena və eramızın I əsri Albaniya üçün xarakterikdir:

 
 
 
 
 

20. Qədim Romaya aid deyil:

 
 
 
 
 

21. Xronoloji ardıcıllığı təyin edin:

 1. Aktsi döyüşü
 2. Pompeyin Albaniyaya yürüşü
 3. Maqneziya döyüşü
 
 
 
 
 

22. Mesopotamiyanın e.ə.III minillik tarixinə aiddir:

 1. Şumer şəhər dövlətlərinin yaranması
 2. Şumerlərin Mərkəzi Asiya və Altay dağlarından gəlib bu yerlərdə məskunlaşması.
 3. Mixi yazının yaranması
 4. Mesapotamiyanın cənubunda əhalininməskunlaşması
 5. Mesapotamiyada heykəltaraşlığın inkişaf etməsi.
 
 
 
 
 

23. E.ə. 223-cü ildə Atropatena:

 
 
 
 
 

24. Boyalı qablar mədəniyyəti formalaşdı:

 
 
 
 
 

25. E.ə. 2003-cü ildə Mesopotamiyada III Ur Şumer sülaləsini devirdilər:

 
 
 
 
 

26. E.ə. 594-cü ildə Qədim Yunanıstanda:

 
 
 
 
 

27. E.ə. V əsrdə Qədim Yunanıstanla bağlı baş vermiş dəyişiklikləri müəyyən edin:

 1. Xalq yığıncağının Afinada ali hakimiyyət orqanına çevrilməsi
 2. Azad yoxsul təbəqənin də vəzifə tutmaq hüququna malik olması
 3. Quldarlıq demokratiyasının çiçəklənmə dövrü
 4. Aristokrat – Demos mübarizəsinin kəskinləşməsi
 5. Makedoniyalı II Filippin Yunanıstanı işğal etməsi.
 6. “Demosun hakimiyyəti”nin bərqərar olması
 
 
 
 
 

28. Eramızın I əsrində Atropatena hakimiyyəti altına düşdü:

 
 
 
 
 

29. Paleolit və Mezolit dövrləri üçün ortaq cəhət:

 
 
 
 
 

30. Çatiyə aid deyil: